சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 17

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                     வளர்க மனித அறிவு

 

28-11-2014

உலகனைத்துக்கும் பொதுவாக பொதுவாயிருப்பது ஒரே வெட்டவெளி. அங்கனம் உயிர் அனைத்துக்கும் பொதுவாக இருப்பது ஒரே அறிவுவெளி — சிதாகாசம்.

……..ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்பவானந்தர்

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                           வளா்க அறிவுச் செல்வம்