சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 169

வாழ்க மனித அறிவு              வளர்க மனித அறிவு

 15-04-2016 — வெள்ளி

“வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியாக உயர்ந்த ஒரு லட்சியம் இருக்க வேண்டும்.“

 . . . சுவாமி விவேகானந்தர்.

பயிற்சி— 1) உயர்ந்த ஒரு லட்சியம் வாழ்க்கைக்கு எவ்வாறு வழிகாட்டியாக இருக்கும்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்