சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 168

வாழ்க மனித அறிவு                  வளர்க மனித அறிவு

09-04-2016 — சனி

கல்லார் கற்றார் செயல் விளைவாய்க் காணும் இன்ப துன்பமவன்.
                                                                     ….. வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.
பயிற்சி—
1) ‘கல்லார்’ என்பவர் யார்?
2) ‘கற்றார்’ என்பவர் யார்?
3) உதாரணத்தின் மூலம் விளக்கம் காணவும்.

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                      வளா்க அறிவுச் செல்வம்