சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 166

வாழ்க மனித அறிவு                வளர்க மனித அறிவு

 

02-04-2016 — சனி

குடும்பம் என்பது வாழ்க்கைக் கலையை கற்கும் கலாசாலை.

…..வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

பயிற்சி:–
1) வாழ்க்கைக்கலை என்பது என்ன?
2) குடும்பம் எவ்வாறு வாழ்க்கைக் கலையைக் கற்கும் கலாசாலையாகின்றது?
3) குடும்பப் பொறுப்பினை ஏற்கும் முன்னரே வாழ்க்கைக் கலையைக் கற்கமுடியாதா?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்           வளா்க அறிவுச் செல்வம்