சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 164

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

 26-03-2016—சனி.

“செய்தொழில்களில் இறைநீதி உணர்ந்து பிணக்கின்றி அதன் வழியே செயல்படுவதுதான் கர்மயோகம்.

. . . வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

பயிற்சி—
1) கர்மயோகம் என்பதற்கான வார்த்தை விளக்கம் என்ன?
2) கர்மயோகத்தின் அங்கங்கள் என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம் வளா்க அறிவுச் செல்வம்.

வாழ்க வளமுடன்.

தங்கள் கருத்துக்களை தமிழில் தட்டச்சு செய்தனுப்புவதற்கான உதவித்துளிகள்.   Help tips to send feedback in Tamil, click here.