சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 161

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

 

18-03-2016 — வெள்ளி

“நாம் சிந்திப்பதைப் பொருத்து நாம் விரும்பிய அளவு உயர்வடைய முடியும்.’

. . .      அறிஞர் டபில்யூ. டி. ஸ்டேபிள்ஸ்

பயிற்சி—
1) சிந்திப்பதற்கும் உயர்வதற்கும் தொடர்பு எவ்வாறு ஏற்படுகின்றது?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம் வளா்க அறிவுச் செல்வம்.