சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 160

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

 12-03-2016 — சனி.

ஒழுக்கத்தில் நாம் கவனம் எடுத்துக் கொண்டால் புகழ் தானாகவே தன்மீது கவனம் எடுத்துக்கொள்ளும்.

….. அறிஞர் டி.எல். முடி

பயிற்சி—
1) ஒழுக்கத்தில் கவனம் எடுத்துக்கொள்வது என்றால் என்ன?
2) புகழ் தானாகவே தன்மீது கவனம் எடுத்துக் கொள்ளும் என்பதன் பொருள் என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம் வளா்க அறிவுச் செல்வம்