சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 159

வாழ்க மனித அறிவு                  வளர்க மனித அறிவு

11-03-2016 — வெள்ளி

ஒரு நாடு அந்த நாட்டின் கல்வி நிறுவனங்களில் தான் உருவாக்கப்படுகிறது.
. . . Dr. இராதாகிருஷ்ணன்.

பயிற்சி—
1) ஏன்? எப்படி?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                     வளா்க அறிவுச் செல்வம்