சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 157

வாழ்க மனித அறிவு                  வளர்க மனித அறிவு

 

04-03-2016 — வெள்ளி.

மரணம் உறுதி.  ஆனால் இறப்பதற்கு முன் ஏதாவது ஒரு நன்மையைச் செய்தாக வேண்டும் என்று மேலான லட்சியத்தைக் கொண்டிருங்கள்.

 . . . சுவாமி விவேகானந்தர்.

பயிற்சி—

1) தற்போது உலகிற்கு எந்த நன்மையைச் செய்யலாம் மனவளக்கலைஞர்கள்? ஏன்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                   வளா்க அறிவுச் செல்வம்