சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 152

வாழ்க மனித அறிவு                        வளர்க மனித அறிவு

13-02-2015 — சனி

“எங்கு உனது ஆற்றலும், உலகின் தேவையும் சந்திக்கின்றனவோ அங்குதான் உனது லட்சியம் உள்ளது”.

 ….. அறிஞர் அரிஸ்டாட்டில்.

பயிற்சி—
1) எதனை லட்சியமாகக் கொள்வது என யோசிப்பவர்களுக்கு அறிஞர் அரிஸ்டாட்டில் கூறும் யுக்தி சரிதானே?!
2) மனவளக்கலைஞர்களுக்கு அறிஞர் அரிஸ்டாட்டில் கூறுவதுபோல் ‘எந்த லட்சியம்’ வரவேற்பு கம்பளத்தை விரித்து காத்துக் கொண்டிருக்கின்றது?
3) அது சரியானதுதானா?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                           வளா்க அறிவுச் செல்வம்