சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 15

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                        வளர்க மனித அறிவு

 

26-11-2014

கடமையில் சிறந்தவன் கடவுளை நாடுவான்.
கடவுளை உணர்ந்தவன் கடமையில் வாழ்வான்.

                                                             …….வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

குறிப்பு:  கடமை கடவுளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.  எனவேதான் இறையுணர்வின்  விளைவான அறவுணர்வின் மூன்று அம்சங்களில் இரண்டாவதாக  கடமை உள்ளது.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்