சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 149

வாழ்க மனித அறிவு                        வளர்க மனித அறிவு

05-02-2016 — வெள்ளி

யாருக்கு இது கடைசிப் பிறவியாக இருக்கிறதோ அவர்களே முந்தைய பிறவிகளில் செய்த செயல்களின் பலனை, குறிப்பாக அதனை துன்பமாக அனுபவிக்கிறார்கள்.

. . . அன்னை சாரதா தேவியார்.

பயிற்சி—
1) இது எவ்வாறு சரியாக உள்ளது?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                              வளா்க அறிவுச் செல்வம்