சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 143

வாழ்க மனித அறிவு                            வளர்க மனித அறிவு

15-01-2015 — வெள்ளி

ஆன்மப் பேரொளியை மறைத்திருக்கும் தன்முனைப்புத் திரை நீக்கப்பட்டுவிட்டால் மனிதனே தெய்வம்.

….. வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

பயிற்சி—
1) ஆன்மாவை பேரொளி என்று கூறுவதனைக் கவனிக்கவும்.
2) இந்த அமுத மொழியினை வைத்துக் கொண்டு தன்முனைப்பு என்பதனைத் தெளிவாக அறியவும்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                       வளா்க அறிவுச் செல்வம்

அறிவிப்பு:-

வாழ்க வளமுடன்.

    அடுத்த அடுத்த அறிவிற்கு விருந்து சத்சங்கத்தில்

(17-01-2016 ஞாயிறு)

1)   சீர்திருத்தம் எவ்வாறு செழிப்பான வாழ்வளிக்கின்றது? என்கின்ற வினாவிற்கான விடையும்,

 

2)   ‘முதலில் சிலந்தி வலையாக இருக்கும் பழக்கங்கள் பிறகு தேர்வடமாக மாறிவிடும்.’ என்கின்ற …ஸ்பானியப் பழமொழியின் கீழ் கேட்கப்பட்டுள்ள வினாக்களுக்கான விடைகள் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும்.

வாழ்க வளமுடன்.