சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 140

வாழ்க மனித அறிவு                           வளர்க மனித அறிவு

02-01-2016 — சனி

 மறைந்திருக்கும் இயற்கையே கடவுளின் இரகசியம்.

                                                                                                              ….   ஸ்ரீ அரவிந்தர்.

பயிற்சி—

1)   இயற்கையும் கடவுளும் வேறுவேறா?

2)   திருவேதாத்திரியம் கடவுளின் இரகசியத்தை வெட்டவெளிச்சமாக்கிவிட்டதல்லவா?

3)   எவ்வாறு வெட்டவெளிச்சமாக்கி உள்ளது என ஆழ்ந்து சிந்திக்கவும்.

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்