சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 134

வாழ்க மனித அறிவு                          வளர்க மனித அறிவு

12-12-2015—சனி

புகழ்ச்சியைவிட கண்டனம் ஆபத்து இல்லாதது.

                                                                                       …. எமர்ஸன்.

பயிற்சி—
1) புகழ்ச்சி ஆபத்தானதா?
2) எவ்வாறு?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                       வளா்க அறிவுச் செல்வம்