சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 131

வாழ்க மனித அறிவு                     வளர்க மனித அறிவு

04-12-2015—வெள்ளி

தீமை, தீங்கு செய்யாத வரையில் முட்டாள் அதைத் தேனாக நினைக்கிறான்.

….. புத்தர்

பயிற்சி—
1) அறிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                             வளா்க அறிவுச் செல்வம்