சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 130

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

28-11-2015—சனி

உழைப்பு மூவகைத் தீமைகளைப் போக்குகிறது. அவையாவன, பொழுது போகாமை, கெட்ட பழக்கம், வறுமை.

…… அனுபவமொழி

பயிற்சி—
1) ‘பொழுது போகாமை’ அவ்வளவு கொடுமையானதா? எப்படி? நன்மை இழக்கப்படுகின்றதா?
2) பொழுது போகாமைக்கும் கெட்டபழக்கத்திற்கும் என்ன தொடர்பு?
3) இதனாலன்றோ ‘An idle mind is devil’s paradise’ என்கின்றனர்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம் வளா்க அறிவுச் செல்வம்