சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 128

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

 21-11-2015—சனி

எவனொருவன் ஒரு ஆன்மாவை அறிகிறானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாகிறான்.

….. மகாவீரர்

பயிற்சி—
1) எல்லாவற்றையும் என்பது என்ன?  திருவேதாத்திரியம் அதற்கு உதவுகின்றது அல்லவா?
2) இது எப்படி சாத்தியமாகின்றது?
3) இதனை மகாவீரர் எவ்வாறு கண்டுபிடித்திருப்பார்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம் வளா்க அறிவுச் செல்வம்