சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 126

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

 14-11-2015—சனி

ஒன்றை மனதில் நினைந்து அதையே அடிக்கடி சிந்தனை செய்து கொண்டிருந்தால் அவனது உள்ளம்
அதே வழியைச் சென்று அடைந்துவிடும்.

…. புத்தர்.

பயிற்சி—
1) புத்தர் கூறுவதில் உள்ள இயற்கை நியதி என்ன?
2) அந்த நியதியினைப் பற்றி மகரிஷி அவர்கள் கூறுவதனை நினைவு கூறவும்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம் வளா்க அறிவுச் செல்வம்