சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 121

வாழ்க மனித அறிவு                   வளர்க மனித அறிவு

 

30-10-2015—வெள்ளி

எதன்மீது ஆசை இல்லையோ அவற்றால் துன்பமில்லை.

                                                                                                            … பழமொழி

பயிற்சி—
1) இப்பழமொழியில் உள்ள விஞ்ஞானம் என்ன?
2) திருவள்ளுவர் இக்கருத்தை எந்த அதிகாரத்தில் என்ன குறள் அருளியுள்ளார்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்