சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 120

வாழ்க மனித அறிவு                    வளர்க மனித அறிவு

 

24-10-2015—சனி

முதலில் சிலந்தி வலையாக இருக்கும் பழக்கங்கள் பிறகு தேர்வடமாக மாறிவிடும்.
                                                                                                                                                   …ஸ்பானியப் பழமொழி
பயிற்சி—
1) இப்பழமொழி எச்சரிப்பது என்ன?
2) நம்மை ஏற்கனவே இது பற்றி வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் எச்சரித்திருப்பது என்ன?
3) எனவே குழந்தை பெறுவதிலும், வளர்ப்பதிலும் பெற்றோர்கள் கொள்ள வேண்டிய கவனம் என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                வளா்க அறிவுச் செல்வம்