சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 119

வாழ்க மனித அறிவு                         வளர்க மனித அறிவு

 

23-10-2015—வெள்ளி

“செயலொழுக்கம், சேவை, சிந்தனை, சீர்திருத்தம், சிக்கனம் இவை ஐந்தும் செழிப்பான வாழ்வளிக்கும்”

…..வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

பயிற்சி—
1) சீர்திருத்தம் எவ்வாறு செழிப்பான வாழ்வளிக்கின்றது?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                        வளா்க அறிவுச் செல்வம்