சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 113

வாழ்க மனித அறிவு                 வளர்க மனித அறிவு

 02-10-2015–வெள்ளி

குருவின் பணி, உன்னை உனக்குள் இருக்கும் குருவை நோக்கித் திருப்பிச் செலுத்துவது ஆகும்.

….. ஸ்ரீ ரமண மகரிஷி

பயிற்சி—
1) “உனக்குள் இருக்கும் குரு என்பவர்” என்பவர் யார்?
2) இக்கூற்றின் வாயிலாக பகவான் ரமணர் என்ன கூறுகிறார்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                   வளா்க அறிவுச் செல்வம்