சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 109

வாழ்க மனித அறிவு                        வளர்க மனித அறிவு

18-09-2015—வெள்ளி

 

“ஆராய்ச்சி இல்லாத நம்பிக்கை தாழ்ப்பாள் இல்லாத கதவு போலாகும்”

.. வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

பயிற்சி—
1) என்ன அறிவுறுத்துகிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                             வளா்க அறிவுச் செல்வம்