சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 107

வாழ்க மனித அறிவு                          வளர்க மனித அறிவு

11-09-2015—வெள்ளி

 

“திறந்து கொள் தான் தனது என்று சொல்லும் சிற்றறையை! வெளியே வா! பழுக்கும் ஞானம்”

…….வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

பயிற்சி—
1) இதன் பொருள் என்ன?
2) ஞானம் பழுப்பதற்கும் ‘தான்’ ‘தனது’ என்பதற்கும் என்ன தொடர்பு?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                           வளா்க அறிவுச் செல்வம்