சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 106

வாழ்க மனித அறிவு                     வளர்க மனித அறிவு

 

05-09-2015—சனி

சிந்திக்காமல் பேச ஆரம்பிப்பது குறிபார்க்காமல் செலுத்தப்படும் அம்பைப் போன்றது.

                                                                                                                                                      —ஒரு பழமொழி

பயிற்சி—
1) இப்பழமொழி எதனை வலியுறுத்துகின்றது?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                    வளா்க அறிவுச் செல்வம்