சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 105

வாழ்க மனித அறிவு                                              வளர்க மனித அறிவு

04-09-2015–வெள்ளி

“நான் என்ற பிரம்மத்தை அறிந்தேன்; அஃது
நினைவதனனின் முடிவாகும்; மூலமாகும்”                  …… வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்

பயிற்சி—
1) பிரம்மத்தை நினைவதனின் முடிவாகவும், மூலமாகும் என்கிறாரே மகரிஷி அவர்கள்! இது எவ்வாறு?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                       வளா்க அறிவுச் செல்வம்