சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 103

வாழ்க மனித அறிவு               வளர்க மனித அறிவு

28-08-2015—வெள்ளி

தன்னை உணராதவன் பாவியாவான்.
                                              ……… ஸ்ரீசாந்தானந்தர்.

பயிற்சி—
1) எவ்வாறு ?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                     வளா்க அறிவுச் செல்வம்