சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 101

வாழ்க மனித அறிவு                    வளர்க மனித அறிவு

21-08-2015—வெள்ளி

‘தான் என்ற அதிகாரப்பற்று ‘தனது’ என்கின்ற பொருள் பற்று இவற்றிலிருந்து விடுவிக்கும் முறையே  யோகம்.

….. வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

பயிற்சி—
1) ‘தான்’ ‘தனது’ என்கின்ற இரண்டிலிருந்து ஏன் விடுபடவேண்டும்?
2) யோகம் எவ்வாறு இரண்டிலிருந்தும் விடுவிக்கின்றது?
3) இந்த இரண்டிலிருந்தும் விடுப்பட்டால்தான் வாழ்வு யோக வாழ்வாகுமா?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                        வளா்க அறிவுச் செல்வம்