சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 08

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                  வளர்க மனித அறிவு

 

19-11-2014

                          நம்மை நல்வழிப்படுத்தும் இரண்டு ஆசிரியர்கள்:
1) நல்வழியில் நாட்டம்.
2) தீயவற்றில் அச்சம்.
. . . . . . ஜான்சன்

 

*****

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                       வளா்க அறிவுச் செல்வம்